Tanulmány | Vermeer és a mozi Tanulmány | Vermeer és a mozi

Vermeer és a mozi

Film és festészet kapcsolatáról általánosságban beszélni bizonyos értelemben nem más, mint egy archeológiai kutatás. Szem előtt kell tartanunk a két művészet egybevágó vonatkozásait.

A festészeti „örökség”: a 17. századi Hollandia

A keretezés, a kompozíció, a színhasználat technikái és nem utolsósorban a világítás egyenesen a fényképezésből érkezett a moziba – a fénykép pedig nem tett mást, mint technológiai szempontból automatizálta a teljes festési folyamatot1. A mozi azonban nem csak mechanizmusok sorozatát kölcsönözte a festészettől, hanem egy gazdag, fikciós témavilágot is. A filmkészítők hagyták, hogy a képeken bemutatott világok elragadják és megihlessék őket, s azok rekonstruálását fetisizálták.

Ebből a szemszögből közelítve a 17. századi Hollandia valóságos fantáziakincset képvisel, részben mivel ott született (és bontakozott ki ideológiai téren) a valóság képekben való „megragadásának” kultusza. Amikor a holland festészet természetéről beszél, Roland Barthes éppen a „vallás [mint festői téma – C.D.] félretételéről”, és a helyét elfoglaló „emberről és a dolgok birodalmáról” beszél. Ott, „ahol korábban a Szűzanya és angyalai uralkodtak, most megjelenik az ember a maga megszámlálhatatlan használati tárgyával és az őt dicsőségesen körülölelő tevékenységeivel”2. A holland mesterek festményeinek témái tehát egy bizonyos (vallásos, mitológiai ihletésű) fikció irányából a környező valóság irányába mozdultak el. Ezek a képek azonban nem dokumentarista céllal készültek, hanem egy jól meghatározott diskurzus részei voltak: a tulajdonosuk jólétét voltak hivatottak közölni. Így jelentek meg a festészeti zsánerek. A legjobb példa erre a csendélet, ami éppen ezt a célt valósította meg, egyrészt anyagi javakat, egzotikus ételeket stb. ábrázolva, másrészt önnön létezése révén: a kép, mint tárgy drága luxuscikknek számított.

Ezek a műfaji festmények tárgyakat ábrázoltak, s ha nem is helyettesítették, szimbolikusan önmaguk fölé helyezték azokat. Értékelésük két kizárólagos kritériuma a kép mérete és az ábrázolás részletgazdagsága, azaz realizmusa volt.

Johannes Vermeer delfti mester „modora”

Az alábbi ábrán megjelenő példát a Vermeer: A fény mestere (Vermeer: Master of Light, r. Joe Krakora, 2001) című dokumentumfilm hozza fel. A két kép kompozíciója szinte azonos, mégis azonnal szembeszökik a kettő közötti, minőségi különbség. Ha Pieter de Hooch műve értelmezhető a bemutatott tárgyakon (otthoni környezet, bundával szegélyezett ruha, mérleg, aranygyűrű) keresztül, Johannes Vermeer van Delft festménye az ábrázolás szinte fényképszerű minősége miatt és azért is feltűnő, ahogy a „tárgyakról szóló diskurzust” másodrangúvá fokozza.

Vermeer festményei – szám szerint 34 – mintha ugyanabból a közös „anyagból” épülnének fel, és a témaválasztástól függetlenül, Vermeer ugyanolyan módon rendszerezi a festmények anyagát. Mintha több festménye is ugyanabban a szobában készült volna, első emeleti műtermében, abban a házban, ahol feleségével, tizenegy gyermekével és az anyósával élt. Minden egyes kompozícióhoz ugyanazokat a kedvenc eszközöket használta (vastag függönyök, régi térképek a falon, szőnyegek, képek, hangszerek). Nem sok adat maradt fent az életéről, eltekintve néhány hivatalos dokumentumtól, amelyeket a delfti városháza őrzött meg. Éppen ezért azt sem lehet pontosan tudni, hogy mindezek a tárgyak valóban a saját tulajdonát képezték-e, vagy csak a festés idejére kapta meg azokat.

Vermeer életműve ma is elbűvöli a művészetek rajongóit és a filmrendezőket egyaránt. Gyakran nevezik őt „az első operatőrnek” és a fényképezés – s ezáltal a mozi – közvetlen előfutárának éppen amiatt, hogy a festményein nem a tárgyak ábrázolására fekteti a hangsúlyt, s azok szinte világítanak a környezetükben.

Képein a fényt mindig két rend magas ablak szűri, és irányítja a festő felé, közben beborítja a szobát és a benne levő embereket. Vermeer precízen építi fel minden kompozícióját. Legtöbbször úgy tűnik, képeinek alanyait mélyen intim pillanatban lepi meg: egy nő aranyos mérleggel ékszereket méreget, egy másik hölgy láncocskát illeszt a nyaka köré, egy lány csemballón játszik, egy szolgálólány tejet önt egy edénybe stb. Vermeer világa a földhözragadt, szinte jelentéktelen, mulandó pillanatokat ábrázolja – ezekre ő rácsodálkozik, és rögzíti az örökkévalóság számára.

Kevés portréja közül a Leány gyöngy fülbevalóval-t az „észak Mona Lisájaként” emlegetik. Ez a festmény egyedülálló az életművön belül, ugyanis lemond az alany bármiféle térbeli elhelyezéséről. A lány arca csak úgy kiválik a kép fekete hátteréből. Többi munkájától eltérően e festmény alanya tudatában van annak, hogy figyelik: a lány feje a válla fölött visszafordul, a mozgás és az álló pozíció vékony határán van. A tekintete kósza és szinte érzéki. Talán épp emiatt lenyűgöző még ma is ez a kép.

Két film Jan Vermeer van Delft „modorában”

2003-ban mutatták be a Leány gyöngy fülbevalóval (Girl with a Pearl Earring, r. Peter Webber) című filmet, amelynek címszerepét Scarlett Johansson játssza – a színésznő vonásai kimondhatatlanul hasonlítanak Vermeer ismeretlen modelljéihez. A film Tracy Chevalier regényének adaptációja, a festő életútjának fikciós krónikája, középpontjában a modellt ülő lányhoz fűződő románc feltételezett fejezetével – a románc egyetlen fennmaradt ereklyéje maga a festmény. Lenyűgöző a film teljes stábjának munkamódszere, amely által valószerűen sikerült ábrázolni nem csupán a kor hangulatát, hanem Vermeer festményein megjelenő, sajátos kifejezésmódját is. A szobák magasak, a bútorzat masszív, a helyiségeket függönyök tagolják lakó- és elmélkedőrészekre, a padozat fekete-fehér mozaikja csillog a fényben, s ezáltal a forrásanyag geometriai súlyát hangsúlyozza. Vermeer (Colin Firth) ugyanolyan ruhát visel, amilyenben Vermeer saját magát ábrázolta A festészet allegóriája című képén. Hosszú, göndör haja van, és öltözéke – amelynek háta egy harmonika fekete-fehér fújtatójára emlékeztet – lazán simul a mellkasára és szoros a karján.

Bizonyos értelemben erről a filmről is beszélhetünk azon fogalmak segítségével, amelyekkel André Bazin a képet tárgyként értelmező filmeket elemzi, azokat narrativizálja vagy egy, az eredetitől eltérő diskurzusba helyezi. A Leány gyöngy fübevalóval-ban megfigyelhető ahogy „a mesterséges és mechanikus dramatizálás végül szinte helyettesíti a festmény anekdotáját”3, de ezt a narráció maga is felvállalja. Hogy ez a helyettesítés káros-e a forrásfestményre nézve? Esetünkben nem az. Jelen film mélyen függő viszonyban áll a festménnyel, amelynek a „történetét” elmeséli, illetve a többivel, amelyeket az alkotók ihletforrásként felhasználtak, s ez pontosan annak köszönhető, hogy a film megpróbál kitölteni egy „üres részt” a festő, Vermeer életrajzában.

Nem minden filmnek kell közvetlen kapcsolatban állnia a forrásanyagával amiért egy bizonyos stílust felvállalásával egy meghatározott vizuális művészre utal. Hogy megfigyeljük a Vermeer-művek jellegzetességeinek néhány további, filmadaptációs lehetőségét, ami már nincs alárendelve az eredeti festménynek, érdemes néhány szót ejtenünk Jessica Hausner 2014-es, Őrült szerelem (Amour fou) című filmjéről.

A minimalista cselekmény helyszíne a 19. század eleji Berlin. A filmet egy sor, szinte teatrális „kép” alkotja, s ezek egy férjes asszony, Henriette Vogel (Birte Schnöink) és a költő, Heinrich von Kleist (Christian Friedel) beszélgetéseire összpontosítanak. Elsőre úgy tűnik, a költő udvarol a nőnek, de valójában csak társat keres, aki mellett véget vethet az életének.

A belső tér mértani szabályok szerint van megszerkesztve, a szereplők szinte üres, selyemmel bélelt akváriumoknak tűnő helyiségekben mozognak. Vermeer belsőitől eltérően itt a fény hideg, és úgy tűnik, csak azért tör be a szalonokba, hogy hangsúlyozza a bennük lakó emberek hűvösségét. Minden valamiféle különös csendbe burkolózik, s ez a főszereplők csendes elkeseredését hangsúlyozza.

A rendezőnő elmondta, hogy a képeket Vermeer kompozíciós stílusából kiindulva alkotta meg, és ezt a film teljes időtartama alatt világossá is teszi. Érdekes viszont, hogy ezt a képalkotási stílust Jessica Hausner szinte teljesen Peter Webberrel ellentétes módon használja. A két film különböző formátumban készült: a Leány gyöngy fülbevalóval képaránya 2,35:1, az Őrült szerelemé 1,85:1, ami már indulásból más-más, a forráshoz való viszonyulást feltételez.


Bár Peter Webber megépített egy sor olyan helyiséget, ami Vermeer belső tereit idézi fel, a rendező mégis úgy dönt, a képkivágás révén, hogy nem használja a függőleges teret a festő stílusában. Webber „kivágja” Vermeer kompozícióiból a premier plánokat, a szekondokat és a nagyközeliket. Mintha kizárólag a színészekre akarna koncentrálni, akár az aprólékosan kidolgozott látványtervezés kárára is. Az eredmény olyan, mintha a filmkamera betörne a festményen ábrázolt térbe.


Ezzel szemben Jessica Hausner a teljes vermeeri kompozíciót használja, de azt a filmes formátum tágabb terébe illeszti. Sokszor ő maga „szigetel el” teljes képeket a keretezésük által, olykor az ajtókereteket hangsúlyozva, máskor szándékosan kilendítve a kompozíció egyensúlyát. Úgy tűnik, eljárásának lényege az, hogy kiemelje a Vermeerre emlékeztető keretezéseket és képszerkezeteket. Lényegében Hausner szándékosan „hibásan” használja a képkivágást, hogy filmjébe idézeteket és közvetlen utalásokat illeszthessen.

Az Őrült szerelem nézője kosztümös filmet néz: korhű ruhákba bújtatott főszereplőket, az ábrázolt kornak megfelelően berendezett épületbelsőket lát, és a korra jellemző zenét hallgat. Ugyanakkor azonban a néző – a kamera által – úgy tekint erre a régmúlt világra, ahogy (kulturálisan) megszokta, hogy múltbeli képeket nézegessen. Hausner azért használ a Vermeer festményeire emlékeztető kompozíciókat, hogy a (19. század eleji Berlint történelmi hűséggel újraalkotó) filmet feltöltse egyfajta, letűnt korokra jellemző „aurával”. Hausner tehát kölcsönvesz ezeknek a jól ismert (és a kollektív emlékezetbe mélyen beleégett) képeknek a szimbolikus értékéből, és átviszi azt a saját filmjébe.

Azzal, hogy röviden vázoltuk Vermeer életműve születési körülményeit, majd elemeztünk két filmes példát, amelynek rendezői filmre ültették a delfti mester „modorát” rámutattak, a jellegzetes tulajdonságok hogyan „fordítódnak át” egyik kontextusból egy másikba. Ebben a tekintetben Johannes Vermeer van Delft életműve kiapadhatatlan ihletforrásnak tekinthető. És mint láttuk, minden filmrendező a maga módján, a saját „modorában” alkalmazhatja, akár egymástól gyökeresen eltérő célokra is.

(Fordította Buzogány Klára)


1 Andre Bazin, Ce este cinematograful?, Editura Meridiane, București, 1968, p. 13;

2 Roland Barthes, Eseuri critice, Editura Cartier, Chișinău, 2006, p. 24;

3 Andre Bazin, Ce este cinematograful?, Editura Meridiane, București, 1968, p. 137;

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Kapcsolódó filmek

Friss film és sorozat

 • Nyolc hegy

  Színes filmdráma, 147 perc, 2022

  Rendező: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

 • Volt egyszer egy nyár

  Színes filmdráma, 102 perc, 2022

  Rendező: Charlotte Wells

 • Spre nord

  Színes filmdráma, thriller, 122 perc, 2022

  Rendező: Mihai Mincan

 • 65

  Színes sci-fi, thriller, 93 perc, 2023

  Rendező: Scott Beck, Bryan Woods

 • Sikoly VI.

  Színes horror, thriller, 123 perc, 2023

  Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

 • Shazam! Az istenek haragja

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, sci-fi, 130 perc, 2023

  Rendező: David F. Sandberg

Szavazó

Melyik a kedvenc streamingszolgáltatásod?

Szavazó

Melyik a kedvenc streamingszolgáltatásod?

Friss film és sorozat

 • Nyolc hegy

  Színes filmdráma, 147 perc, 2022

  Rendező: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

 • Volt egyszer egy nyár

  Színes filmdráma, 102 perc, 2022

  Rendező: Charlotte Wells

 • Spre nord

  Színes filmdráma, thriller, 122 perc, 2022

  Rendező: Mihai Mincan

 • 65

  Színes sci-fi, thriller, 93 perc, 2023

  Rendező: Scott Beck, Bryan Woods

 • Sikoly VI.

  Színes horror, thriller, 123 perc, 2023

  Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

 • Shazam! Az istenek haragja

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, sci-fi, 130 perc, 2023

  Rendező: David F. Sandberg