A filmplakát retorikájáról A filmplakát retorikájáról

Plakátmagány

A filmplakát retorikájáról

A Pilinszky János négysorosából idézett címbe ezúttal – önkényesen – beillesztem a magam toldalékát, mégpedig oly módon, hogy azt jelentse: a plakátnak a magánya. A film érzékletes, izgő-mozgó világához képest a plakátok egyedül is vannak, mozdulatlanok is, mégis hatalmas terhet kell laptestükkel cipelniük – a teljes film súlya nehezedik rájuk. Ismertetés, figyelemfelkeltés és jóindulatú reklám lenne a feladatuk, ám oly módon, hogy ebből maguknak majd semmit sem tarthatnak meg. Mielőtt a szánalomtól el is pityerednék, hadd szögezzem le: film és az őrá vonatkozó plakát között több szinten is determinált, s épp ezért gyönyörűségesen komplex (lehetne) a kapcsolat.

Ha a plakát a film rövidítése, akkor egy darabka a filmből, s ily módon a két reprezentációs forma közötti viszonyt a szinekdoché alakzatával írhatjuk le. Erről azt is szokás állítani, hogy az érintkezés elvén alapul, tehát a jelölő: a plakát és a jelölt: a film valahol a végtelenben akár találkozhatna is, s a tündérmesét továbbszőve a plakát visszakúszhatna megérdemelt helyére a filmbe(n). Csacskának tűnő gondolatmenet, mégis, sok esetben, ehhez hasonló járhat a tervezők (és a megrendelők) fejében a plakátok készítésekor. Ugyanakkor helyettesíteni nem csak metonimikusan lehetséges, hisz a metaforák útja is nyitva áll, s itt is követhető az ikonikus (hasonlóságon alapuló) irány, valamint a kevésbé egyértelmű (film/plakát) megfelelésre törekvő, s ezért szimbolikusnak nevezhető „rövidítés” módszere.

Mit mutat e téren a rejtélyt középpontba állító, a huszadik század második felében készült néhány film állóképes rövidítése? Az alábbiakban erről lesz szó.

Szinekdoché, némi szimbólummal keverve

Az 1941-es A máltai sólyom (r. John Huston) egyik korabeli plakátján például a következő elemek láthatóak: a háttérben, a felső szegmensben a nyomozó, Sam Spade profilja, amerikai plánban, amelyhez bájos motiválatlanságban a femme fatale vörös ruhás figurája simul. Ők ketten foglalják le a kép jobbját, míg a bal képmezőben a műfaj plakátjain szinte kötelezően előírt pisztoly árválkodik, elválasztva egymástól a két főszereplő nevét és az alkotás címét. Apró kis trouvaille-ként a két emberi alakból hiányzó rész – á la Escher – a nevezetes sólymot formázza, fehér alapon. A grafikai kialakítás egyrészt – a filmet tekintve referensnek – a végletekig realista (Bogart, Astor, a sólyom és a pisztoly is a megszólalásig hasonlít), másrészt képregényszerűen elnagyolt, s így a hiányzó hátteret és a kötőelemeket ezekből a konvenciókból vélhetjük behelyettesítőnek.

Húsz éven belül már nem partiképes az ilyesfajta lazaság, bizonyság rá Alfred Hitchcock 1962-es Psycho-jának a netről könnyedén letölthető néhány variánsa. Az egyiken a filmből kivágott, attól ideig-óráig elválasztott darabkák identitásukban megegyeznek ugyan A máltai sólyom esetében látott elemekkel – főszereplő férfi markáns arcéle, főszereplő hölgy (és ezúttal: mellékszereplő férfi) ledér öltözékben –, ám nyoma sincs a háttérmentes lebegésnek. Ezen a Psycho-plakáton a jobb oldali negyed filmszalaghoz hasonlóan hozza a stáblistát, a bal oldali háromnegyed viszont több szinten is rájátszik a film alapmozzanatát képező „hasadás/hasadtság”-ra. A Marion Crane-t alakító Janet Leigh híres melltartós fotója a világoskék alapszín hátterében ékelődik be a két férfi alakját tartalmazó fekete mezőbe, és a felület megszakítottsága mint motívum ismétlődik a film sárga címében, ahol a betűk átlósan (és némelyikük függőlegesen is) repedezettek.

Négy évvel később – és jóval kevesebb idegborzoló fordulatra alapozva – készült el Michelangelo Antonioni Nagyítása; közismert plakátja hasonló módon metszi ki a főszereplő alakját a filmből, csakhogy Thomas kezében itt (mestersége címere jeléül) fotógép van, és fényképezés közben láthatjuk, nem üldözőként, mint Spade-et (vagy később Deckardot). A filmhez való ikonikus hasonlóság megteremtésén túlmenően ezen a Blow Up-plakáton több elem is szimbolikusnak tekinthető, azaz a puszta információközlés mellett inkább azt a célt szolgálják, hogy a plakátot szemlélő potenciális néző ráérezzen a film hangulatára. A fényképész nem egyedül, hanem modellje társaságában van – aki ezúttal nem egyezik meg a főszereplő hölggyel – és a film egyik legemlékezetesebb jelenetét idézik, a dinamikus, pörgő divatfotós szessziót. A néző felé nyúló, hátulról és felülről látott női test és a fölé hajló fotós alakja képezi az egyetlen mozzanatot (a cím és a stáblistás elemek mellett), amely kiemelkedik a plakát vörösen domináns hátteréből. Az aszimmetrikus kompozíció következtében a kétalakos „szobrot” a film fehérbetűs címe egyensúlyozza a másik térfélen, s ezzel a humán alakok és az absztrakt betűk közé – legalábbis e plakát erejéig – egyenlőségjelet tehetünk.

Az évtizedek és a vizuális divatok ciklikusságát sokhelyütt bizonyították már; álljon itt illusztrációul, újabb húsz évnyi ugrást követően, az 1982-es Szárnyas fejvadász (r. Ridley Scott) egyik letölthető verziója. Fejvadász – profilból, pisztollyal –, Rachel, a szédítő android – cigarettafüstben és csábos ruhában. Kísérteties ikonográfia, két paragrafussal fentebb ugyanezt láttuk, bár tény, hogy ott fehér volt a háttér, itt meg fekete, ez esetben meg egyéb szereplők is felsorakoznak a lap alján. A képregényes grafikai stílus visszatért, a film hangulatának érzékeltetése közel sem olyan kidolgozott, mint a Psycho- vagy a Blow Up-plakát esetében, hacsak a fekete-világos felületek ellentétét nem tekintjük a neonoir táviratos (és semmitmondó) rövidítésének.

A plakát: metafora

Az 1964-es, Michael Powell rendezte Peeping Tom három, általam konzultált plakátvariánsa egy erőteljes, metaforikus centrális elem köré szerveződik: a (kulcslyukon) beleső, (lila háttérből) sárgával kiemelt szem vertigójáról van szó. Azért metaforikusabb, mint például A máltai sólyom nyomozóprofilja és pisztolya, mert ebben a formában és képkivágásban nem egykönnyen kereshető vissza a film(b)en, bár kétségtelenül kitűnően összegzi mind a film címében, mind a dramaturgiájában kulcsszerephez jutó leskelődés gesztusát. Az egyik változatban ez a vizuális elem borítja a plakát teljes felületét, egy másik plakáton a szem egy lesz a filmből szó szerint idézett szereplői kontúrok/alakok közül. A harmadik Peeping Tom-plakáton a lyukon kileső szem egyértelműen a címszereplő alakjához társul, bár a plakát nézője és Tom figurája közé filterként iktatódik be a kis kézikamera és keresője is.

A főszereplők megmutatásának dzsungelében rekedt plakátok közt üdítően hat a fenti megoldás, akárcsak a fél évszázaddal későbbi – a nézést, leskelődést szintén alapvető moz-zanatként inkorporáló – film, a David Lynch rendezte Mullholland Drive egyik plakátvariánsán alkalmazott megoldás. A mainstream változathoz képest – amely a rémületet, megilletődöttséget átélő, enyhén alulról láttatott két főszereplő nagyközelijére testálja a film rövidítésének feladatát – ez a ritkábban mutatott plakát szó szerinti (s így metonimikus) idézet a filmből. Ám rajta a madártávlatból fényképezett Los Angeles éjszakai fényei húzódnak, a filmcímül szolgáló utcanévtáblával a plakát tetején, s ily módon e plakát esetében a metonímia és metafora érintkezésének szép példájára lelhetünk. Hisz hely ez a filmből, ugyanakkor utalás a rejtélyes hangulatra is, sőt, a film ismeretében az is megkockáztatható, hogy ez a plakát plasztikusabban beszél a létformává növő Mullholland Drive-ról, mint a főhősnők – kissé elnagyolt – kiemelése.

Látható, hogy a film címének az alkotás működésében, befogadásában játszott centrális szerepét a plakátok hangsúlyosan jelzik, s ez arra is rávilágít, hogy mennyire lényeges eleme a cím bármely film tapasztalatának. Ezt a tényállást tudatosítják maximálisan azok a plakáttípusok, amelyek annyira elszakadnak a filmtől, hogy figuratívan avagy grafikusan sem idéznek semmit annak tartalmából, plakátvoltuk kimerül a cím felmutatásában. Jó példája ennek az 1998-as Fight Club (r. David Fincher) egyik változata, amelyen a piros, átlósan (capslockkal) írt címen kívül nehezen találunk további jelentésgeneráló elemet. A háttér barna csomagolópapírt mintázó „anyaga” és a plakátot dobozszerűen átkötő konyhai spárga vonala azonban képesek arra, hogy – ebben a szemiotikailag lecsupaszított környezetben is – atmoszférát teremtsenek, és utaljanak a (filmet/regényt) ismerők olyan tudásanyagára, mint: szappan, otthoni napalmgyár, fogyasztás – nesze neked.

A film-plakát viszony tehát gyakorta leszűkül a főszereplők és a sztárok megmutatásá-ra, és viszonylag ritkábbak azok a változatok, amikor non-figuratív, metaforikus avagy szimbolikus elemek jutnak ahhoz a szerephez, hogy a mindennapi élet kontextusában a filmekre emlékeztessenek. Épp ezért, utolsóként, egy olyan plakátot idéznék fel, amely pont ebből a szembenállásból meríti „erejét”: a 2004-es Wong Kar Wai-rendezés, a 2046 plakátjáról van szó. A narancsba áthajló vörös és a hideg zöld/türkiz árnyalatait hozó képen a filmből látunk kockákat, javarészt a főfigurák jellemző pozíciói, találkozásai köszönnek vissza. Ám a kockák nem szorítkoznak a film idézésére, hanem önálló játékba kezdenek: a tizenkét apró kép változó mérete és ritmikus, szalaggá rendeződése a film érzetét kelti, különösen, hogy a teljes felületet lefedik. Ugyanakkor a testekből, alakokból kirajzolódó formák – pontosan az ismétlődés és a valószerűtlen színvilág hatására – elvont mintázattá alakulnak, talán olyan absztrakt jelentéssé, mint amilyent a 2046 cím sugallhat.

A vizsgált kommunikációs forma invitáló, felhívó jellegét talán mégis az a plakátfajta erősítheti fel leginkább, amelyből, sajnos, keveset láthatunk. A Psycho egyik változata példa erre: Alfred Hitchcock maga foglalja el a képmezőt, és órájára mutatva húzza alá az írott szöveg jelentését, mely szerint ezt a filmet tényleg az elejétől kell látni. Szóval, a plakát a magány ellen is orvosság lehet, ha vesszük a jelzést.

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Kapcsolódó filmek

Friss film és sorozat

 • Saint Omer

  Színes filmdráma, 122 perc, 2022

  Rendező: Alice Diop

 • Amitől félünk

  Színes filmdráma, horror, vígjáték, 177 perc, 2023

  Rendező: Ari Aster

 • A galaxis őrzői: 3. rész

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, 150 perc, 2023

  Rendező: James Gunn

 • Halálos iramban 10.

  Színes akciófilm, 140 perc, 2023

  Rendező: Louis Leterrier

 • Balhé (Beef)

  Színes filmdráma, 30 perc, 2023

  Rendező: Jake Schreier, Hikari

 • Pókember: A Pókverzumon át

  Színes akciófilm, animációs film, fantasy, sci-fi, vígjáték, 140 perc, 2023

  Rendező: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

 • A mumus

  Színes horror, 98 perc, 2023

  Rendező: Rob Savage

Szavazó

Ma tölti a negyvenet Henry Cavill. Melyik a kedvenc szereped tőle?

Szavazó

Ma tölti a negyvenet Henry Cavill. Melyik a kedvenc szereped tőle?

Friss film és sorozat

 • Saint Omer

  Színes filmdráma, 122 perc, 2022

  Rendező: Alice Diop

 • Amitől félünk

  Színes filmdráma, horror, vígjáték, 177 perc, 2023

  Rendező: Ari Aster

 • A galaxis őrzői: 3. rész

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, 150 perc, 2023

  Rendező: James Gunn

 • Halálos iramban 10.

  Színes akciófilm, 140 perc, 2023

  Rendező: Louis Leterrier

 • Balhé (Beef)

  Színes filmdráma, 30 perc, 2023

  Rendező: Jake Schreier, Hikari

 • Pókember: A Pókverzumon át

  Színes akciófilm, animációs film, fantasy, sci-fi, vígjáték, 140 perc, 2023

  Rendező: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

 • A mumus

  Színes horror, 98 perc, 2023

  Rendező: Rob Savage